Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului.

Trimestrul 3/2021

Trimestrul 3/2021

RAPORT  privind consecinţele activităţilor

asupra mediului al C.E.E. Crucea Wind Farm S.A., jud. Constanța

=SUMAR=

Iulie - Septembrie 2021

 

În timpul monitorizării avifaunei din perimetrul parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile aprilie - iunie au fost identificate 37 specii de păsări reprezentative zonei de stepă și agro-ecosistemelor, reprezentate de specii cuibăritoare și specii migratoare.

În lunile iulie, august și septembrie, pe amplasament au fost identificate specii de păsări caracteristice culturilor agricole și zonelor de stepă, precum ciocârlii, codobaturi galbene, presuri, corvide, prepelițe și păsări răpitoare de zi în perioada de cuibărit și creștere a puilor și opt specii de răpitoare de zi, barză albă, sfrâncioci și numeroase specii de păseriforme la începutul perioadei de migrație dar și specii sedentare precum potârnichea, fazanul, ciocârlii și presuri.

În lunile iunie-septembrie, avifauna a fost dominată atât cantitativ cât şi calitativ de prezenţa păsărilor cuibăritoare și a speciilor migratoare. Speciile observate au fost distribuite neuniform pe suprafaţa amplasamentului, în strânsă corelaţie cu necesităţile de biotop ale fiecăreia dintre ele. Lucrările agricole desfășurate pe suprafața amplasamentului influențează dinamica avifaunei în zona amplasamentului studiat.

Pe parcursul acestor luni pe suprafaţa amplasamentului P.E. CRUCEA WIND FARM s-a constatat prezența în număr mai mare a unor specii de paseriforme, precum graurul – Sturnus vulgaris, codobatura galbenă – Motacilla flava, ciocârlia de bărăgan – Melanocorypha calandra, presura sură – Emberiza calandra,  a corvidelor: Corvus frugilegus - cioara de semănătură, Corvus cornix - cioara grivă, Pica pica – coțofana, pescăruș pontic – Larus cachinnans și alte specii caracteristice terenurilor agricole.

Din punct de vedere al speciilor care pot interacţiona cu turbinele eoliene, principalul grup cu risc de coliziune este reprezentat de răpitoarele de zi (Ordinul Falconiformes) și berze (Odinul Ciconiiformes), din care au fost semnalate exemplare în pasaj pe deasupra amplasamentului sau în apropierea acestuia. Dintre speciile răpitoare de zi observate în zona P.E. Crucea Nord au fost observate exemplare aparținând speciilor: Barza albă - Ciconia ciconia, Acvila țipătoare mică – Aquila pomarina, Erete de stuf - Circus aeruginosus, Eretele sur – Circus pygargus, Șorecarul comun - Buteo buteo, Șorecarul mare - Buteo rufinus, Vânturelul de seară – Falco vespertinus, Vânturelul roșu – Falco tinnunculus, Uliu păsărar – Accipiter nisus.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care turbinele eoliene l-ar putea avea asupra avifaunei, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia. Pe perioada de monitorizare au fost cercetate în acest scop platformele şi împrejurimile turbinelor eoliene. Metodologia de căutare a potenţialelor victime (carcase de păsări) în interiorul amplasamentului a fost bazată pe căutarea activă în teren a acestora. Au fost realizate în acest scop mai multe transecte paralele sub fiecare dintre turbinele controlate, dispuse la distanțe de aproximativ 5 metri unul de celălalt şi acoperind o suparafaţă aproximativ egală cu suprafaţa de rotaţie a palelor.

În lunile iulie-septembrie 2021 au fost identificate două păsări moarte în urma coliziunii cu palele turbinelor: 1 exemplar adult de Acvilă țipătoare mică – Aquila pomarina și 1 exemplar juvenil de Sfrâncioc cu frunte neagră – Lanius minor.

Starea de conservare a avifaunei în zona amplasamentului parcului eolian Crucea în aceasta perioada a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate semnificativ de funcţionarea parcului eolian.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care parcul eolian l-ar putea avea asupra chiropterelor  au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia, fiind utilizată aceeași metodologie ca în cazul păsărilor. Căutările carcaselor de chiroptere au fost făcute concomitent cu căutările carcaselor de păsări.

În lunile iulie – septembrie 2021 au fost identificat un liliac mort în urma coliziunii cu palele turbinelor: 1 exemplar adult de Liliac de amurg – Nyctalus noctula.

Starea de conservare a faunei de chiroptere în zona amplasamentului parcului eolian în perioada analizată a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influențate de funcționarea parcului eolian.

Rezultatele măsurătorilor de zgomot

În perioada monitorizată nu au fost efectuate măsurători ale zgomotului în cadrul parcului eolian.

Modul de gestionare a apelor uzate

Apele uzate sunt preluate prin vidanjare de către o firmă specializată; rezultatele asupra parametrilor chimici se încadrează în valori normale, nefiind depășite limitele maxime prevăzute prin lege.

Gestionarea deșeurilor

Deșeurile sunt colectate selectiv în cadrul parcului eolian, apoi sunt preluate de firme specializate/autorizate în vederea depozitării și apoi a reciclării acestora.

Poluări accidentale

Nu au existat poluări accidentale.